Mocht je een reactie willen schrijven , vragen hebben , of commentaar willen geven.

Van harte welkom via mijn email: a.budel1@chello.nl

WERKBOEK VOOR EEN ACTIEF GELOOF

Andere betekenis van het woord 'geloof' uitgelegd!

 

KLIK OP HET ICOON 

  Vuurwens

 

Laten we de kunst van 'liefde beleven' opwaarderen naar het publieke domein.

           

 

"LIEFDES - INTENS"

ALS EEN VERKLARENDE BRON

IN DE (LIEFDE) PRAKTIJK

VAN ONS LEVEN.

 

 

 

 

Krachtveld van Liefde     Bisschop Curry   Inspanning

 

 

Omzien naar elkaar

in het publieke domein

 

 

'Bid en werk en heb elkaar lief

zoals ik jullie heb liefgehad'

[Joh. 13:14]

 

WIJ DIE GEROEPEN WORDEN: 

Wij, die geroepen worden om in het licht van een nieuwe dagenraad te staan. Laten wij gehoor geven aan de roepstem die in ons geheugen werkzaam is.

 

Omdat wij geroepen worden door het licht van een Universeel Levens Liefdesvermogen … weten wij dat we antwoord zullen kunnen geven aan de roepstem die hoorbaar wordt als wij samenkomen.

 

Wij, die geroepen worden herkennen elkaar in het gelaat, als we rondom de tafel naar de ander luisteren. Weten wij … dat we niet dralen mogen, geen twijfel toelaten, in ons op weg zijn naar toekomst.

 

Wij, die geroepen worden door de roepstem van Christus onze grote leidsman in de liefdeskunst. Laten we blijven luisteren naar zijn raadgevingen. Elkaar niet loslaten, elkaar motiveren in de kracht van ons weten wat goed is voor de gemeenschap waarin wij leven.

 

Omdat ‘onze liefde’ voortgekomen is uit Universele Liefde, weten wij dat ‘zij’ er was voordat wij er waren en dat wij kunnen leren van elkaar, opdat wij niet tevergeefs geboren zullen zijn.

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

 

 “ORA et LABORA et AMOR”

[bid en werk, en heb elkander lief in de ontmoeting]

 

 ‘Van de werkende liefde’

 

Met mijn ogen oren en gevoel, ervaar ik haar in mij en in de ander.

 

Met heel mijn wezen ervaar ik haar ‘heil’, dat in al het leven aanwezig is en ‘liefde’ voortbrengt.

 

Zij, onthult zichzelf aan alle mensen, niemand uitgezonderd.

 

Als wij naar haar ‘liefdes voorbeelden’ leven, hebben wij niets te vrezen.

 

Wij kunnen ons aan haar ‘heil’ toewenden, en toewijden. Zij bevrijd ons van het juk van zelfingenomenheid en eigenwaan.

 

Wij loven haar, brengen daarmee hulde aan de scheppende macht, die ‘haar’ met alle levende wezens heeft verbonden.

 

Wij laten ‘ons liefdesvermogen’, door ‘haar’ leiden. Opdat wij in ‘actieve sympathie’ goed om kunnen gaan met elkaar, voor de ‘opbouw’ van een ‘nieuwe toekomst’.

 

Ja, eer en Amen,

voor haar aanwezigheid,

in alle eeuwen der eeuwen

doorheen.

 

 Anthoon Lucas Budel

 

Nijmegen

2017-02-02

 

1.    BEZINNINGSMOMENT IN DE TUIN VAN DE KLUIZENAAR

2.    MIJN LOFZANGEN

3.    Fotopagina events en verhalen

4.    Powerpoint: Meditatie op de Blodberg

5.    ZEVEN KUNSTENAARS - ZEVEN KRUISWEG STATIES